Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.propap.sk je spoločnosť TNL Slovakia s.r.o.so sídlom Štepnice 951/12, 900 26  Slovenský Grob.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.


Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, bez a aj vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.


Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované kontakty a zvoliť si možnosti dopravy a platby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.


Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte v hotovosti priamo kuriérovi alebo doručovateľovi pri preberaní tovaru)
  2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na predajni
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.
  4. platba na faktúro so splatnosťou po vzájomnej dohode
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
 4. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 5. zľavu za opakovaný nákup,
 6. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 7. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, na ktoré je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. kuriérskej spoločnosti,
  2. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,
  3. vlastnou dopravou predávajúceho
 7. Informácia o dostupnosti tovarov na sklade je len orientačná - môže byť odlišná od skutočného stavu vzhľadom na procesy, ktoré prebiehajú pri prijímaní resp. výdaji tovaru z/na sklad, preto je najlepšie dostupnosť konkrétneho tovaru overiť telefonicky alebo mailom.


Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – 5,00 
  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu pri výške objednávky nad 100 eur – Zdarma /výnimku tvorí kancelársky papier/
  3. vlastnou dopravou predávajúceho v Bratislave Zdarma.
 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
       a.  pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24    hodín po expedícii z nášho skladu – 6,00 € 
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.


Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.


Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku a to písomnou formou (mailom).
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov, minimálne však 10 eur bez DPH.


Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, aby písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy podal najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na poštovú prepravu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo toto odstúpenie v tejto lehote doručil osobne na adresu uvedenú v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, na adresu: Marek Ďurian - Tunnel, Štepnice 12, 900 26  Slovenský Grob. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Zároveň s tovarom odporúčame zaslať aj formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.
 5. Toto právo sa podľa § 12 neuplatňuje pre tovaru, ktorý bol zhotovený podľa špeciálnych požiadaviek spotrebiteľa, pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.


Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
 4. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 5. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.  


Článok XII.

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € bez DPH (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu alebo osobne nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.


Článok XIII.

Žiadosť o nápravu / Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu: info@najnosice.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:
  Slovenská obchodná inšpekcia:
  Ústredný inšpektorát 
  Slovenskej obchodnej inšpekcie
  poštový priečinok 29
  Prievozská 32
  827 99 Bratislava 27
 5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a sporov, ktorých hodnota je vyššia ako 20 EUR.
 6. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

   

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. februára 2017.

 

V Slovenskom Grobe, 1. februára 2017

 

Kategórie